HDDcoin: 0x0671c0800382daf8eaccb715c08700025817b768e73c9803e810798add6444de